Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

  • Accueil
  • ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

Objectifs du fonds

more-icon lest-icon

ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ 36 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2005, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ :

  • ⴰⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ;
  • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ;
  • ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ;
  • ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙⵏ.
 
 

Subscribe to our newsletter