Skip to main content
ministre showcase

ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ogfp

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services aux fonctionnaires

ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵔⵇⴱ ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵢⴰⴷⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ.

ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴹⵓⵜ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⴷⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵓⵎⵓ, ⴷ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ.

ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴰⵔ ⵜⵍⵜⵜⴰⵖ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⴳ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⵏⴳⵎⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵓⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙ ⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ.

 
 

Subscribe to our newsletter