Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ / ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ

  • Accueil
  • ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ / ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ

ⵜⵍⵜⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙⴳ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ, ⵙ ⵓⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⴰⴷⵎⵔⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵔⵓⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵕⵡⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⵙ, ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ.

 
 

Le guide méthodologique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences- 2016

Le Référentiel des Emplois et des Compétences communs aux Administrations Publiques

Le guide méthodologique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences- 2008

Le guide méthodologique de la classification des emplois de l’administration publique

La nomenclature de classification des emplois de l’administration publique

Subscribe to our newsletter