Skip to main content
ministre showcase

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ

centre d appel

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services citoyens

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ, ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⵓ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵜⴽⵔⵙⵉ, ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.

 
 

Subscribe to our newsletter