Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

portail emploi public

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services citoyens

ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ www.emploi-public.ma ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ:

  • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⴳⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 31, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵔⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ;
  • ⴰⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⴷ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ, ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵀⵍ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.11.621 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⴳ 28 ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1423, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011, ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 14/2012 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2012ⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

 
 

Subscribe to our newsletter