Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ

salaire

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services aux fonctionnaires

ⴰⵔ ⴽⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ, ⴰⴽ ⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴹⵏⵎ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵎⵣⴷⴰⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⴷ. ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⴼⵔⵓⵔⵉ, ⵇⴰⵃ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴱⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵍⵇⵇⵏⵜ. ⵏⵜⵜⵔ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉⵎ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵙ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵛⵛ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ.

 
 

Subscribe to our newsletter