Skip to main content
ministre showcase

ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

fomap

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services aux fonctionnaires

ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙⵔⴰⵙ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ.

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵓⵙ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ.

 
 

Subscribe to our newsletter